اراده

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

چند نکته برای تقویت قدرت اراده


داشتن اراده در زندگی یک ضرورت است‎ اراده چیزی نیست که بخواهید آن را داشته باشید، یا نداشته باشید. بلکه داشتن اراده در زندگی یک ضرورت است….