17 نکته در باب مطالعه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۱۷ نکته در باب مطالعه


مطالعه، فعاليتي است که قواي ذهني، بيشترين کارايي را در آن دارد و انجام صحيح و پر ثمر آن، به آمادگي ذهني فرد بستگي تمام دارد. خواننده…