شما اینجا هستید
زبان تخصصی » نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در آزمون سراسري ۱۳۹۶

اگر بخواهيم تنوع و تعدد درس­ هاي يک گروه آزمايشي را ملاک آساني يا سختي آن گروه  به حساب بياوريم، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، آسان­ترين گروه در آزمون سراسري است؛ زيرا به غير از درس ­هاي عمومي که در تمامي گروه­هاي آزمايشي مشترک است، تنها يک درس تخصصي به نام زبان تخصصي دارند؛ اما واقعيت اين است که تعدادي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، بسيار توانمند هستند و با آمادگي بالا در اين گروه آزمايشي شناور شرکت مي‌کنند و محدود بودن دروس اين گروه، باعث مي‌شود که بيشتر روي درس‌هاي عمومي سرمايه‌گذاري کنند. همچنين درس زبان تخصصي اين گروه آزمايشي، نياز به تسلط بر يکي از زبان خارجي انگليسي، فرانسه يا  آلماني در سطحي  فراتر از کتاب­ هاي درسي زبان آموزش و پرورش دارد.
زبان تخصصي را جدي بگيريد
بي‌شک، درس زبان تخصصي، مهم­ترين درس در آزمون گروه آزمايشي زبان­ هاي خارجي است و بيشترين ضريب (ضريب تخصصي ۴ که با توجه به ضريب ۳ بودن درس‌هاي تخصصي در حقيقت ضريب اين درس در زير گروه مربوط ۱۲ مي‌شود) را دارد، اما در عمل مي‌بينيم که تعداد قابل توجهي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، به اين درس توجه لازم را ندارند تا جايي که سال گذشته بيش از ۶۰ درصد داوطلبان در اين درس به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ مثبت داده‌اند.
شايد علت اين امر، آن است که گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، يک گروه شناور است و داوطلبان آزمون سراسري مي‌توانند، علاوه بر گروه آزمايشي تخصصي خود، در گروه آزمايشي زبان­ هاي خارجي نيز شرکت کنند؛ در نتيجه عده‌اي از داوطلبان، بدون آمادگي لازم و مطالعۀ درس تخصصي  اين گروه آزمايشي، در جلسۀ آزمون حاضر مي­ شوند و به سؤال‌هاي تخصصي آن پاسخ مي‌دهند.
گفتني است که در سال ۹۶، ۹۶ هزار و ۶۷۵ داوطلب در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجيدر جلسۀ آزمون سراسري حضور داشتند. ذکر اين نکته مهم است که ميانگين درس‌ها در هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در سال  ۹۳، هيچ يک از داوطلبان اين گروه آزمايشي، در درس زبان تخصصي به ۱۰۰ درصد سؤال­ ها پاسخ صحيح نداده‌اند؛ ما ۴ نفر به درس زبان و ادبيات فارسي و ۱۸ نفر در درس زبان عربي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ اما در سال ۹۴، ۳ داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي، ۱۶ داوطلب در زبان عربي و ۱ داوطلب در زبان تخصصي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده، و در سال ۹۵، ۶ داوطلب  در درس زبان و ادبيات فارسي، ۱۳۴ داوطلب در زبان عربي و ۲ داوطلب در زبان تخصصي به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، و در نهايت در سال ۹۶، يک داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي، ۲۵ داوطلب در درس عربي و ۲ داوطلب در درس زبان تخصصي به ۱۰۰ درصد سؤال­ ها پاسخ صحيح داده‌اند.
در جدول زير، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال­ ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد ۳۳- را کسب کرده‌ و داوطلباني که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي ۱۰ درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ يعني داوطلباني که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه ۱۰۰-۹۰ درصد آمده‌اند يا داوطلباني که به ۰ تا ۹۹/۹ درصد  سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه ۱۰-۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي
محدوده نمرات
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
زبان خارجي تخصصي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-۳۳/۳۳_-۳۰
۳
-۳۳/۳
۱
-۳۳/۳
۲
-۳۳/۳
۴
-۳۲/۶
۱
-۳۱/۴
-۳۰_-۲۰
۲۴
-۲۳/۵
۲۱
-۲۳/۲
۳۳
-۲۳/۰
۴۶
-۲۳/۶
۱
-۲۰/۹
-۲۰_-۱۰
۵۲۹
-۱۳/۰
۲۰۳
-۱۳/۴
۶۶۰
-۱۳/۱
۷۵۷
-۱۲/۹
۱۷۸
-۱۲/۳
-۱۰_۰
۶۴۵۴
-۳/۷
۳۷۳۹
-۳/۲
۵۹۲۶
-۳/۸
۸۳۳۱
-۳/۶
۱۶۱۷۸
-۱/۹
۰_۱۰
۲۰۰۴۷
۴/۸
۲۹۹۲۳
۴/۱
۲۲۱۷۳
۴/۶
۲۷۵۵۷
۴/۲
۴۷۷۸۰
۲/۸
۱۰_۲۰
۲۱۹۰۱
۱۴/۸
۲۱۲۱۳
۱۴/۶
۱۸۶۴۱
۱۴/۶
۱۷۲۳۵
۱۴/۴
۱۳۳۵۰
۱۴/۲
۲۰_۳۰
۲۲۵۲۸
۲۴/۴
۱۸۲۰۸
۲۴/۳
۱۷۱۲۱
۲۴/۴
۱۳۶۵۸
۲۴/۳
۷۱۶۴
۲۴/۴
۳۰_۴۰
۱۲۸۹۲
۳۴/۳
۹۰۴۹
۳۴/۲
۱۱۰۳۱
۳۴/۴
۸۷۱۶
۳۴/۵
۴۴۰۰
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۷۵۰۹
۴۴/۰
۵۹۶۸
۴۴/۲
۹۱۰۷
۴۴/۴
۷۵۹۰
۴۴/۵
۲۹۵۳
۴۴/۵
۵۰_۶۰
۲۹۶۶
۵۴/۱
۳۲۹۵
۵۴/۳
۵۳۹۸
۵۴/۶
۴۹۸۵
۵۴/۵
۱۹۰۶
۵۴/۵
۶۰_۷۰
۱۳۲۸
۶۴/۰
۲۴۴۳
۶۴/۳
۳۸۴۰
۶۴/۳
۳۹۱۷
۶۴/۶
۱۳۷۹
۶۴/۵
۷۰_۸۰
۳۸۸
۷۴/۲
۱۴۰۰
۷۴/۶
۱۸۲۶
۷۴/۲
۲۱۲۵
۷۴/۹
۸۴۸
۷۴/۵
۸۰_۹۰
۱۰۳
۸۳/۳
۹۶۹
۸۴/۳
۷۷۸
۸۳/۹
۱۳۱۷
۸۵/۰
۳۹۷
۸۴/۳
۹۰_۱۰۰
۲
۹۳/۴
۲۱۸
۹۳/۲
۱۳۲
۹۲/۸
۳۳۶
۹۴/۰
۱۳۸
۹۳/۰
۱۰۰درصد
۱
۱۰۰/۰
۲۵
۱۰۰/۰
۷
۱۰۰/۰
۱۰۱
۱۰۰/۰
۲
۱۰۰/۰
کل
۹۶۶۷۵
۲۰/۶
۹۶۶۷۵
۲۰/۵
۹۶۶۷۵
۲۳/۸
۹۶۶۷۵
۲۲/۰
۹۶۶۷۵
۱۰/۸
همچنين در جدولي ديگر، ميانگين، بالاترين و کمترين درصد ۵۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي، در درس‌هاي عمومي و اختصاصي اين گروه آمده است.
درصد دروس گروه آزمايشي  زبان‌هاي خارجي در بين رتبه‌هاي کشوري کمتر از ۵۰
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
زبان خارجي تخصصي
ميانگين
۷۵/۰
۸۷/۶
۸۲/۷
۹۰/۱
۸۲/۹
کمترين درصد
۳۴/۷
۵۷/۴
۵۰/۷
۶۹/۴
۳۸/۱
بيشترين درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -