شما اینجا هستید
انتخاب رشته » نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۶

در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶، ۱۳۷ هزار و ۶۵۲ داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند که از اين ميان، ۱۰۹ هزار و ۸۴۶ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌هاي درس رياضي پاسخ صحيح دادند. در درس فيزيک نيز ۱۰۵ هزار و ۴۴۸ داوطلب و در درس شيمي ۹۳ هزار و ۹۱۷ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين هيچ يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي درس‌هاي رياضي، فيزيک و شيمي پاسخ صحيح ندادند.
به عبارت ديگر، با اينکه دروس اختصاصي، بالاترين ضريب را دارد، تعداد قابل توجهي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، بدون آمادگي لازم براي پاسخگويي اين درس‌هاي مهم، در آزمون سراسري شرکت مي‌کنند. همچنين آمار  ذکر شده، بيانگر آن است که اگر داوطلبي حتي به يک سؤال درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحيح بدهد (و ضمناً به هيچ يک از  سؤال‌هاي همان درس نيز پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، وضعيت بهتري خواهد داشت.
آمار ارايه شده، تاييدي است بر اينکه کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتيجه درصد ۳۳- را کسب کرده‌اند و داوطلباني که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي ۱۰ درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ يعني داوطلباني که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه ۱۰۰ – ۹۰ درصد آمده‌اند يا داوطلباني که به ۹۹/۹ درصد تا ۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند در گروه ۱۰ – ۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر اين نکته، مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، سال ۹۳، در درس عربي و فرهنگ و معارف اسلامي، هيچ يک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما سال ۹۴، ۲۸ داوطلب به ۱۰۰درصد سؤال‌هاي عربي و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي فرهنگ و معارف اسلامي پاسخ صحيح داده‌اند. سال ۹۵ اين تعداد به ترتيب ۴۴ و ۳۹ داوطلب و سال ۹۶، ۳۲ و ۳ داوطلب بوده است.
ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
محدوده نمرات
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۱
-۳۳/۳
۱
-۳۳/۳
۶
-۳۲/۰
-۳۰_-۲۰
۳۸
-۲۳/۵
۴۰
-۲۳/۸
۵۲
-۲۳/۱
۷۳
-۲۳/۹
-۲۰_-۱۰
۶۳۷
-۱۳/۰
۶۸۷
-۱۳/۱
۱۳۰۷
-۱۲/۸
۷۹۶
-۱۳/۲
-۱۰_۰
۱۰۶۰۶
-۳/۵
۱۴۷۹۰
-۳/۱
۱۳۸۳۱
-۳/۷
۱۱۶۵۹
-۳/۱
۰_۱۰
۳۸۳۱۸
۴/۶
۶۱۹۷۴
۳/۳
۳۸۴۰۲
۴/۰
۶۱۷۵۳
۲/۲
۱۰_۲۰
۳۱۱۸۲
۱۵/۲
۲۵۵۵۳
۱۴/۲
۲۳۴۸۶
۱۴/۵
۱۵۷۸۹
۱۴/۴
۲۰_۳۰
۲۴۲۷۶
۲۴/۸
۱۴۲۹۵
۲۴/۱
۲۱۱۵۴
۲۴/۴
۱۳۱۱۹
۲۴/۴
۳۰_۴۰
۱۵۴۸۳
۳۴/۴
۶۹۰۷
۳۴/۴
۱۴۳۶۳
۳۴/۵
۹۱۸۱
۳۴/۵
۴۰_۵۰
۸۹۴۳
۴۴/۰
۵۰۲۶
۴۴/۴
۱۱۷۰۳
۴۴/۴
۷۹۸۲
۴۴/۵
۵۰_۶۰
۴۹۳۸
۵۴/۱
۳۰۵۱
۵۴/۶
۶۹۵۹
۵۴/۳
۵۷۳۳
۵۴/۶
۶۰_۷۰
۲۰۵۵
۶۴/۷
۲۵۷۳
۶۴/۵
۴۳۶۵
۶۴/۱
۴۹۰۸
۶۴/۷
۷۰_۸۰
۸۵۷
۷۴/۴
۱۵۰۰
۷۴/۶
۱۵۲۱
۷۴/۱
۳۳۲۰
۷۵/۰
۸۰_۹۰
۲۶۵
۸۳/۹
۹۸۴
۸۴/۲
۴۷۳
۸۳/۴
۲۵۰۷
۸۵/۱
۹۰_۱۰۰
۵۲
۹۲/۴
۲۳۹
۹۳/۵
۳۲
۹۲/۹
۶۴۷
۹۳/۹
۱۰۰درصد
۲
۱۰۰/۰
۳۲
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
۱۷۹
۱۰۰/۰
کل
۱۳۷۶۵۲
۱۹/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۳/۶
۱۳۷۶۵۲
۲۰/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۸/۰
ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
محدوده نمرات
رياضي
فيزيک
شيمي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۰
_
۰
_
-۳۰_-۲۰
۴
-۲۱/۵
۱۸
-۲۱/۷
۲۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۳۳۲
-۱۲/۵
۳۹۳
-۱۳/۰
۳۹۸
-۱۲/۹
-۱۰_۰
۲۸۸۲۶
-۱/۸
۲۶۸۴۲
-۲/۱
۱۴۳۷۹
-۲/۲
۰_۱۰
۸۰۶۸۴
۲/۴
۷۸۱۹۵
۲/۳
۷۹۱۲۰
۲/۹
۱۰_۲۰
۱۲۸۰۱
۱۴/۲
۱۵۰۹۷
۱۴/۴
۲۳۰۹۳
۱۴/۱
۲۰_۳۰
۶۷۴۶
۲۴/۴
۸۴۴۱
۲۴/۳
۱۱۰۸۹
۲۴/۱
۳۰_۴۰
۳۶۱۹
۳۴/۵
۴۲۲۹
۳۴/۴
۴۷۳۱
۳۴/۲
۴۰_۵۰
۲۲۰۰
۴۴/۳
۲۳۴۹
۴۴/۳
۲۵۷۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۱۲۵۰
۵۴/۵
۱۱۲۸
۵۴/۴
۱۲۰۳
۵۴/۴
۶۰_۷۰
۶۷۶
۶۴/۳
۶۱۵
۶۴/۱
۶۷۱
۶۴/۱
۷۰_۸۰
۳۳۶
۷۴/۳
۲۲۷
۷۳/۹
۲۴۴
۷۴/۰
۸۰_۹۰
۱۴۳
۸۳/۸
۱۰۲
۸۴/۰
۱۱۹
۸۳/۳
۹۰_۱۰۰
۳۵
۹۳/۹
۱۶
۹۲/۹
۱۴
۹۳/۴
۱۰۰درصد
۰
_
۰
_
۰
_
کل
۱۳۷۶۵۲
۶/۳
۱۳۷۶۵۲
۶/۷
۱۳۷۶۵۲
۸/۷
 
نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني چه درصدهايي آورده‌اند؟
«اگر يک درس اختصاصي را ۱۰۰ درصد بزنيد ، حتما رتبۀ دو رقمي مي‌آوريد.»
اين جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنيده‌ايم؛ افرادي که بر اساس شايعاتي که شنيده‌اند، تصور مي‌کنند اگر روي يک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمايه گذاري کنند و تلاش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهند، رتبۀ ايده آلي در آزمون سراسري کسب خواهند کرد. اين افراد در نتيجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگيري يک درس مي‌کنند و با اين کار خود، دو آسيب جدي مي‌بينند: از يک سو احتمال اينکه بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي يک درس پاسخ صحيح بدهند، بسيار کم خواهد بود (تصور کنيد که داوطلبي که خود را براي پاسخگويي به ۱۰۰ درصد سؤال‌هاي يک درس آماده کرده است، اگر ناگهان با سؤال‌هايي مواجه شود که نتواند به تعدادي از آنها پاسخ بدهد، روحيۀ خود را از دست مي‌دهد و حتي امکان دارد که در حد دانش و اطلاعات خويش نيز نتواند به ساير دروس پاسخ دهد) و از سوي، ديگر از درس‌هاي ديگر باز مي‌مانند و نمي‌توانند در سطح مناسبي به سؤال‌هاي ساير دروس پاسخ دهند.
در زير، ميانگين درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد و بدترين درصد در بين ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، براي آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ است و ميانگين ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند.
ميانگين، کمترين و بيشترين درصد دروس گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در بين رتبه هاي کشوري کمتر از ۱۰۰۰
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
رياضي
فيزيک
شيمي
ميانگين
۶۹/۸
۷۸/۹
۷۰/۷
۷۴/۷
۶۸/۴
۶۳/۸
۶۳/۰
کمترين درصد
۱۹/۵
۱۶/۰
۲۵/۴
۵/۴
۲۰/۰
۲۸/۲
۸/۶
بيشترين درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۸/۲
۹۷/۱
۹۶/۲

*هفته نامه پیک سنجش

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -