برخی از کتب و نرم افزار های تالیفی ، ویراستاری شده ی استاد علی سلیمانی